ALKENT SİTESİ KVK AYDINLATMA METNİ

Alkent Sitesi Merkez Yönetim Kurulu İcra Komitesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  AYDINLATMA METNİ


   
 Alkent Sitesi Yönetim Merkez Yönetim Kurulu İcra Komitesi (“ALKENT”), olarak site ziyaretçilerimize ve müşterilerimize ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz.

Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek isteriz.


1.Kişisel veri nedir, kim işler?

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyeilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. ALKENT (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.2.Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

     Kişisel verileriniz ALKENT ait internet sitelerinde yer alan iletişim ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), çağrı merkezlerimiz aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, ALKENT tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.3.Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir?


     Toplanan kişisel verileriniz, ALKENT tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

    - ALKENT tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

     - Hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

     - Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

     - İş birimlerimiz tarafından gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,

     - ALKENT ve Şirket iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

     - ALKENT tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

     - ALKENT’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.4.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabiliriz?

     Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

     - ALKENT tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

     - Hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

     - Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

     - İş birimlerimiz tarafından gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,

     - ALKENT ve Şirket iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

     - ALKENT tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

     - ALKENT’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.
5.Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

     Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

     - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

     - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     - Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.6.Kanun Kapsamında Size Tanınan Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

   
 Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için “Akat mah Kaktüs sok. No:5 Pk: 34335 Beşiktaş – İstanbul” adresidir. Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu,

     Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Başvurunuzu internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir. Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.